SARKAZEIN

SARKAZEIN


Dario Arraggia (Ultimo Giro, RTS, Arraggia): voice, electronics.
Simone (Painburn): drum-machine, electronics;
Mario (Aspec(t), A Spirale): cracked electronics.


impro live excerpt 1.
impro live excerpt 2.
impro live excerpt 3.